Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Đăng Ký đào tạo Liên thông Trung cấp Lên Cao đẳng, Trung cấp lên Đại Học 21/12/2018 Đăng Ký đào tạo Liên thông Trung cấp Lên Cao đẳng, Trung cấp lên Đại Học NHu cầu đào tạo 2019
Sơ 03/HD-SYT Hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Ngành Y tế Hà Giang năm 2016 29/11/2016 Sơ 03/HD-SYT Hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Ngành Y tế Hà Giang năm 2016 Hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Ngành Y tế Hà Giang năm 2016