TIỀN GIƯỜNG TT 22

27.11.2023 00:00

TG

TIỀN GIƯỜNG TT 22

Tên dịch vụ Mã HH Mã Tương Đương Giá
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III D21   46000
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III D210   81000
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu D2100 K23.1944 163000
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm D2101 K11.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi D2102 K18.1911 212600
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền D2103 K16.1917 182700
Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền D2104 K16.1923 147600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng D2105 K09.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết D2106 K08.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp D2107 K50.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội cơ - xương - khớp D2108 K06.1911 212600
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội cơ - xương - khớp D2109 K06.1917 182700
Giường Nội khoa loại 1 Hạng Đặc biệt D211   99000
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiêu hóa D2110 K05.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao D2111 K12.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Da liễu D2112 K13.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Thần kinh D2113 K14.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần D2114 K15.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch D2115 K04.1911 212600
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu D2116 K07.1911 212600
Tiền giường lưu tại PKĐKKV D2117 PKKV.1925 53000
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản D2118 K27.1917 182700
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nhi D2119 K18.1917 182700
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III D212   51000
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp D2120 K19.1917 182700
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp D2122 K03.1917 182700
Giường Nội khoa loại 1 Hạng IV - Khoa nội tổng hợp D2123 K03.1913 198000
Giường Nội khoa loại 3 Hạng IV - Khoa nội tổng hợp D2126 K03.1925 138600
Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - khoa vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng D2127 K31.1969 39180
Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền D2128 K16.1969 39180
Giường Nội khoa loại 2 Hạng III D213   46000
Giường ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng III D214   36000
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III D215   71000
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III D216   61000
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu D217 K02.1907 245700
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp D218 K19.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp D219 K19.1933 180800
Giường ban ngày  Hồi sức cấp cứu Hạng III D22   24300
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp D220 K19.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Mắt D221 K30.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Mắt D223 K30.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt D224 K30.1933 180800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Bỏng D225 K25.1933 180800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Bỏng D226 K25.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Bỏng D227 K25.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng D228 K28.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng D229 K28.1945 133800
Giường ban ngày  Hồi sức cấp cứu Hạng IV D23   18300
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng D230 K28.1933 180800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt D231 K29.1933 180800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt D232 K29.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt D233 K29.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại lồng ngực D234 K21.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại lồng ngực D235 K21.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại lồng ngực D237 K21.1933 180800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại thần kinh D238 K20.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại thần kinh D239 K20.1933 180800
Giường ban ngày  Nội khoa loại 1 Hạng III D24   15300
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại thần kinh D240 K20.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản D241 K27.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản D242 K27.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản D244 K27.1933 180800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tiêu hóa D245 K22.1933 180800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tiêu hóa D246 K22.1945 133800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tiêu hóa D247 K22.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại thận - tiết niệu D248 K23.1939 159800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại thận - tiết niệu D249 K23.1933 180800
Giường ban ngày  Nội khoa loại 2 Hạng III D25   13800
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại thận - tiết niệu D250 K23.1945 133800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm D251 K11.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi D252 K18.1912 149800
Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền D253 K16.1918 133800
Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền D254 K16.1924 112900
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Dị ứng D255 K09.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiết D256 K08.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội Hô hấp D258 K50.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội cơ - xương - khớp D259 K06.1912 149800
Giường ban ngày  ban ngày Ngoại khoa loại 3 Hạng III D26   10800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiêu hóa D260 K05.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Lao D261 K12.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Da liễu D262 K13.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Thần kinh D263 K14.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Tâm thần D264 K15.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tim mạch D265 K04.1912 149800
Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội thận - tiết niệu D266 K07.1912 149800
Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nội cơ - xương - khớp D267 K06.1918 133800
Giường Nội khoa loại 3 Hạng IV - Khoa nội tổng hợp D268 K03.1925 138600
Giường ban ngày  Ngoại khoa loại 2 Hạng III D27   21300
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu D270 K02.1906 359200
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp D271 K19.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp D272 K19.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp D273 K19.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt D274 K30.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt D275 K30.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt D276 K30.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Bỏng D277 K25.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng D278 K25.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Bỏng D279 K25.1938 224700
Giường ban ngày  Ngoại khoa loại 3 Hạng III D28   18300
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng D280 K28.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng D281 K28.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng D282 K28.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt D283 K29.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt D284 K29.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt D285 K29.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực D286 K21.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực D287 K21.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực D288 K21.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh D289 K20.1938 224700
Giường ban ngày  Ngoại khoa loại 4 Hạng III D29   13800
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh D290 K20.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh D291 K20.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản D292 K27.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản D293 K27.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản D294 K27.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa D295 K22.1932 252100
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa D296 K22.1944 192100
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa D297 K22.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu D298 K23.1938 224700
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu D299 K23.1932 252100

Các bài đã đăng