Phát triển Đảng viên tại BVĐK huyện Quản Bạ

08.06.2021 00:00

Đảng viên tại BVĐK huyện Quản Bạ

Phát triển Đảng viên tại BVĐK huyện Quản Bạ

Phát triển Đảng viên tại BVĐK huyện Quản Bạ

 

Đảng ta rất coi trọng công tác phát triển Đảng, coi phát triển Đảng là một mặt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Việc kết nạp thêm những đảng viên mới nhằm tăng sức chiến đấu mới cho tổ chức đảng, làm trẻ đội ngũ của Đảng, làm cho tổ chức luôn luôn nhạy bén với cái mới, giữ vững mối liên hệ với quần chúng; làm cho tổ chức cơ sở của Đảng bám rễ sâu trong quần chúng để tổ chức, vận động quần chúng thực hiện tốt mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Đ/C: Hoàng Hoa Màn - Bí Thư chi bộ chao Quyêt định cho Đảng viên mới 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ  đã chỉ đạo các khoa, phòng, đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ đã làm tốt chức năng giáo dục, rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, năng lực trong hoạt động chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn, đoàn viên Thanh Niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về  tiêu chuẩn, trình tự các bước trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức lễ kết nạp trong không khí trang nghiêm theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Điều lệ Đảng.trong năm 2020 chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ đã kết nạp 11 đồng chí nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 59 đảng viên

Các đồng chí đảng viên mới tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, gương mẫu đi đầu trong công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí đã được lựa chọn đưa vào quy hoạch các chức danh trưởng, phó, điều dưỡng trưởng các khoa, phòng góp phần đáng kể vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân