Chi Bộ

15.08.2023 00:00

"BỐN TỐT" TRONG XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Chi Bộ

Trong những năm qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt, thực hiện với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" tại các cấp từ Trung Ương đến địa phương. Từ đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong Đảng, để Đảng ta thực sự trở thành Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng lãnh đạo nhân dân, do dân, vì dân.

Đảng cộng sản Việt Nam cơ đồ- tiềm lực- vị thế.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng. Thấm nhuần lợi dạy và tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc, hùng cường dành tới cho nhân dân, trải qua 93 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã đưa đất nước ta giành được nhiều thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc trước ách đô hộ của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Sau các cuộc kháng chiến, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành khắc phục hậu quả sau chiến tranh, xây dựng nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước khẳng định Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó, đã khẳng định rằng vai trò tất yếu của Đảng cộng sản Việt Nam là không thể thiếu trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa tại nước ta.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, chúng ta vẫn còn không ít những khuyết điểm, hạn chế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những hạn chế, thách thức đã được chỉ ra từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội trước nhưng đến nay vẫn tồn tại và có mặt còn diễn biến phức tạp hơn, trong đó có tham nhũng, tiêu cực.

Trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh "Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, đề ra mục tiêu tổng quát, định hướng toàn bộ phương châm, tư tưởng hành động và các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Điều đó có thể thấy rằng, trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng ta là rất kiên quyết và phải được thực hiện quyết liệt ngay từ các Chi bộ, Đảng ủy cơ sở tại địa phương phải thực sự là Chi bộ, Đảng ủy cơ sở "Bốn tốt".

Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ ứng dụng trang thiết bị hiện đại trong điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

"Bốn tốt" trong xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ huyện Quản Bạ thực hiện xuyên xuốt trong thời gian qua. Tính đến ngày 15/3/2023, Đảng bộ huyện Quản Bạ có 49 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 34 Chi bộ cơ sở và 15 Đảng bộ với 187 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ trực thuộc Đảng bộ huyện Quản Bạ hiện có 64 đảng viên, xác định là một phần kết nối không thể thiếu trong hệ thống xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tại huyện. Thời gian qua, Chi bộ Bệnh viên Đa khoa huyện luôn xác định cần thực hiện có hiệu quả mô hình Chi bộ 4 tốt gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt. Vì vậy, việc quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ hàng tháng được triển khai cụ thể. Việc phổ biến các văn bản của cấp trên, báo cáo riêng của Chi bộ được thực hiện ngắn gọn, trọng tâm sát với tính thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ. Tinh thần dân chủ, cởi mở mang tính xây dựng cao trong đóng góp, bổ sung ý kiến, nhận xét bản tự kiểm điểm cá nhân được đảng viên trong Chi bộ được phát huy. Việc nhìn nhận thẳng thắn, không né tránh những điểm còn tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ được thực hiện quyết liệt. Từ đó, 100% các đảng viên trong toàn Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các văn bản chỉ đạo trong tháng đã được triển khai kịp thời tới cán bộ đảng viên trong Chi bộ. Ban chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo Chi bộ thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng quy định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ an tâm công tác, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những đảng viên có biểu hiện chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện thực hiện theo đúng Điều lệ của Đảng. Trong năm 2023, Chi bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn năm, riêng trong Quý I năm 2023 Chi bộ đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra định kỳ theo quý về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phầm chất, đạo đức, lối sống của đảng đối với 02 đồng chí đảng viên trong Chi bộ và không phát hiện dấu hiệu sai phạm của đảng viên.

Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, trọng tâm của Chi bộ, các nhiệm vụ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa huyện đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư như máy siêu âm 4D, máy thở, máy xét nghiệm máu, nội soi tai mũi, họng, điện tim đồ, X quang. Trình độ chuyên môn đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ngày càng được nâng cao, chuẩn hóa. Bệnh viện hiện có 04 phòng chức năng, 16 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, quy mô giường bệnh điều trị nội trú là 150 giường, công suất sử dụng giường bệnh trung bình năm tại bệnh viện đạt gần 123% cơ bản đáp ứng các nhu cầu thăm, khám, điều trị cho bệnh nhân tại tuyến y tế huyện. Trong năm 2022, bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ đã thăm, khám cho gần 33.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú gần 12.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, đã thực hiện phẫu thuật thành công 681 ca, thực hiện thủ thuật gần 26.400 ca... Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác thăm khám, điều trị và sự hài lòng người bệnh đối với tuyến y tế cấp huyện. Cùng với đó, các hoạt động trong phòng chống dịch covid 19, các dịch bệnh khác, đẩy mạnh việc thực hiện 5S, phòng chống lạm dụng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, khắc phục và xử lý nghiêm sai phạm tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

Các hoạt động thăm, khám miễn phí của Bệnh viện Đa khoa huyện cho nhân dân tại cơ sở.

Trao đổi thêm về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tại Chi bộ, Bí thư Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ đồng chí Vũ Văn Giang cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thực hiện tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”. Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện luôn quan tâm nâng cao, đổi mới chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy tính chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ; Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận, đưa ra phân tích những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hàng tháng. Trong đó, một số điểm còn tồn tại hạn chế đã cơ bản được chúng tôi khắc phục như: Công tác tham mưu chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng đảng viên của Chi ủy chi bộ; Công tác thanh toán bảo hiểm cho người bệnh; Việc bổ sung thông tin đầy đủ của bệnh nhân trong hồ sơ bệnh án được chỉnh chu hơn.

Thời gian tới, Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ tiếp tục xây dựng Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác hàng tháng, hàng năm có trọng tâm, tránh dập khuân, máy móc. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt 12 điều y đức của ngành Y; Phát huy vai trò, tính tiên phong của đảng viên trong thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án của cấp trên trong lĩnh vực chuyên môn và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao sức chiến đấu trong Đảng và đảng viên tại Chi bộ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương.

Tác giả: Đặng Thị Trang - Biên tập Chi Bộ Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ