TIỀN GIƯỜNG

27.11.2018 09:31

TG

TIỀN GIƯỜNG

16 NG131 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu   K23.1944        147.400          147.400  
17 NG132 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm   K11.1911        159.100          159.100  
18 NG133 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi   K18.1911        159.100          159.100  
19 NG134 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền   K16.1917        135.100          135.100  
20 NG135 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền   K16.1923        111.900          111.900  
21 NG136 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng   K09.1911        159.100          159.100  
22 NG137 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết   K08.1911        159.100          159.100  
23 NG138 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp   K50.1911        159.100          159.100  
24 NG140 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội cơ - xương - khớp   K06.1917        135.100          135.100  
25 NG141 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiêu hóa   K05.1911        159.100          159.100  
26 NG142 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao   K12.1911        159.100          159.100  
27 NG143 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Da liễu   K13.1911        159.100          159.100  
28 NG144 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Thần kinh   K14.1911        159.100          159.100  
29 NG145 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần   K15.1911        159.100          159.100  
30 NG146 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch   K04.1911        159.100          159.100  
31 NG147 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu   K07.1911        159.100          159.100  
32 NG150 Tiền giường lưu tại PKĐKKV   PKKV.1925          47.000            47.000  
33 NG151 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản   K27.1917        135.100          135.100  
34 NG152 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nhi   K18.1917        135.100          135.100  
35 NG153 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp   K19.1917        135.100          135.100  
36 NG154 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp   K03.1917        135.100          135.100  
37 NG101 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu   K02.1906        287.800          287.800  
38 NG102 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp   K19.1938        171.200          171.200  
39 NG103 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp   K19.1932        192.700          192.700  
40 NG104 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp   K19.1944        147.400          147.400  
41 NG105 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt   K30.1938        171.200          171.200  
42 NG106 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt   K30.1944        147.400          147.400  
43 NG107 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt   K30.1932        192.700          192.700  
44 NG108 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Bỏng   K25.1932        192.700          192.700  
45 NG109 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng   K25.1944        147.400          147.400  
46 NG110 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Bỏng   K25.1938        171.200          171.200  
47 NG111 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng   K28.1938        171.200          171.200  
48 NG112 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng   K28.1944        147.400          147.400  
49 NG113 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng   K28.1932        192.700          192.700  
50 NG114 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt   K29.1932        192.700          192.700  
51 NG115 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt   K29.1944        147.400          147.400  
52 NG116 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt   K29.1938        171.200          171.200  
53 NG117 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực   K21.1944        147.400          147.400  
54 NG118 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực   K21.1938        171.200          171.200  
55 NG119 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực   K21.1932        192.700          192.700  
56 NG120 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh   K20.1938        171.200          171.200  
57 NG121 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh   K20.1932        192.700          192.700  
58 NG122 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh   K20.1944        147.400          147.400  
59 NG123 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản   K27.1938        171.200          171.200  
60 NG124 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản   K27.1944        147.400          147.400  
61 NG125 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản   K27.1932        192.700          192.700  
62 NG126 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa   K22.1932        192.700          192.700  
63 NG127 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa   K22.1944        147.400          147.400  
64 NG128 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa   K22.1938        171.200          171.200  
65 NG129 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu   K23.1938        171.200          171.200  
66 NG130 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu   K23.1932        192.700          192.700  

Các bài đã đăng