TIỀN KHÁM giá cũ

24.03.2020 00:00

TK

TIỀN KHÁM giá cũ

Mã Dịch vụ Mã HH Mã DV Tên HH gốc ĐVT Đánh số lần trên TĐT 01/09/2016-1
1 D13399 KB003 Khám bệnh không có BHYT Lần   8000
1 D13400 KB001 Khám bệnh hạng III Lần   31000
1 D13401 KB002 Hội chẩn ca bệnh khó Lần   200000
1 D13402 KB004 Khám sức khỏe Lần   31000
1 D13403 KB005 Khám tâm thần Lần   31000
1 D13404 KB006 Khám Nội tiết Lần   31000
1 D13405 KB007 Khám Ngoại Lần   31000
1 D13406 KB008 Khám Da liễu Lần   31000
1 D13407 KB009 Khám Ung bướu Lần   31000
1 D13408 KB010 Khám Mắt Lần   31000
1 D13409 KB011 Khám Bỏng Lần   31000
1 D13410 KB012 Khám Tai mũi họng Lần   31000
1 D13411 KB013 Khám YHCT Lần   31000
1 D13413 KB014 Khám Nhi Lần   31000
1 D13414 KB015 Khám Lao Lần   31000
1 D13415 KB016 Khám Phụ sản Lần   31000
1 D13416 KB017 Khám Răng hàm mặt Lần   31000
1 D13417 KB018 Khám Nội Lần   31000
1 D13418 TT 201 Thay băng vết thương/vết mổ chiều dài > 15 đến 30 cm  Lần   70000
1 D13424 KB019 Khám Nội Lần   29000
1 D13427 KB20 Khám tâm thần Lần   35000
1 D13428 KB21 Khám Nội tiết Lần   35000
1 D13429 KB22 Khám Ngoại Lần   35000
1 D13430 KB23 Khám Da liễu Lần   35000
1 D13431 KB24 Khám Ung bướu Lần   35000
1 D13432 KB25 Khám Mắt Lần   35000
1 D13433 KB26 Khám Bỏng Lần   35000
1 D13434 KB27 Khám Tai mũi họng Lần   35000
1 D13435 KB28 Khám YHCT Lần   35000
1 D13436 KB29 Khám Nhi Lần   35000
1 D13437 KB30 Khám Lao Lần   35000
1 D13438 KB31 Khám Phụ sản Lần   35000
1 D13439 KB32 Khám Răng hàm mặt Lần   35000
1 D13440 KB33 Khám Nội Lần   35000

Các bài đăng mới