XQUANG - NỘI SOI

27.11.2018 00:00

XQ-NS

XQUANG - NỘI SOI

96 XQ018 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến  18.75 1.800.750.028          62.000            62.000  
97 XQ002 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng  18.67 1.800.670.029          94.000            94.000  
98 XQ020 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng  18.76 1.800.760.028          62.000            62.000  
99 XQ022 Chụp Xquang Chausse III  18.77 1.800.770.028          62.000            62.000  
100 XQ024 Chụp Xquang khớp thái dương hàm  18.8 1.800.800.028          62.000            62.000  
101 XQ026 Chụp Xquang mỏm trâm 18.85 1.800.850.028          62.000            62.000  
102 XQ010 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng  18.71 1.800.710.029          94.400            94.400  
103 XQ028 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng  18.86 1.800.860.029          94.000            94.000  
104 XQ030 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên  18.87 1.800.870.029          94.000            94.000  
105 XQ031 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế  18.88 1.800.880.030        119.000          119.000  
106 XQ033 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2  18.89 1.800.890.029          94.000            94.000  
107 XQ035 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch  18.9 1.800.900.029          94.000            94.000  
108 XQ037 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng  18.91 1.800.910.029          94.000            94.000  
109 XQ039 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên  18.92 1.800.920.029          94.000            94.000  
110 XQ004 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng  18.68 1.800.680.029          94.000            94.000  
111 XQ041 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng  18.93 1.800.930.029          94.000            94.000  
112 XQ043 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn  18.94 1.800.940.029          94.000            94.000  
113 XQ012 Chụp Xquang Blondeau 18.72 1.800.720.028          62.000            62.000  
114 XQ045 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng  18.96 1.800.960.029          94.000            94.000  
115 XQ046 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên 18.97 1.800.970.030        119.000          119.000  
116 XQ048 Chụp Xquang khung chậu thẳng  18.98 1.800.980.028          62.000            62.000  
117 XQ050 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 18.99 1.800.990.028          62.000            62.000  
118 XQ052 Chụp Xquang khớp vai thẳn 18.1 1.801.000.028          62.000            62.000  
119 XQ054 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch  18.101 1.801.010.028          62.000            62.000  
120 XQ056 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 18.102 1.801.020.029          94.000            94.000  
121 XQ058 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng  18.103 1.801.030.029          94.000            94.000  
122 XQ006 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao  18.69 1.800.690.028          62.000            62.000  
123 XQ060 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch  18.104 1.801.040.029          94.000            94.000  
124 XQ062 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng  18.106 1.801.060.029          94.000            94.000  
125 XQ014 Chụp Xquang Hirtz   18.73 1.800.730.028          62.000            62.000  
126 XQ064 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch  18.107 1.801.070.029          94.000            94.000  
127 XQ066 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 18.108 1.801.080.029          94.000            94.000  
128 XQ068 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên  18.109 1.801.090.028          62.000            62.000  
129 XQ070 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 18.11 1.801.100.028          62.000            62.000  
130 XQ072 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng  18.111 1.801.110.029          94.000            94.000  
131 XQ074 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch  18.112 1.801.120.029          94.000            94.000  
132 XQ076 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 18.113 1.801.130.029          94.000            94.000  
133 XQ078 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 18.114 1.801.140.029          94.000            94.000  
134 XQ008 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 18.7 1.800.700.028          62.000            62.000  
135 XQ080 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch  18.115 1.801.150.029          94.000            94.000  
136 XQ016 Chụp Xquang hàm chếch một bên   18.74 1.800.740.028          62.000            62.000  
137 XQ082 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch  18.116 1.801.160.029          94.000            94.000  
138 XQ084 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng  18.117 1.801.170.029          94.000            94.000  
139 XQ086 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng 18.118 1.801.180.030        119.000          119.000  
140 XQ088 Chụp Xquang ngực thẳng  18.119 1.801.190.028          62.000            62.000  
141 XQ090 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên  18.12 1.801.200.028          62.000            62.000  
142 XQ092 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng  18.121 1.801.210.029          94.000            94.000  
143 XQ095 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 18.125 1.801.250.028          62.000            62.000  
144 NS001 Nội soi tai mũi họng 20.13 2.000.130.933        100.000          100.000  
145 NS002 Nội soi tai 50.03.1001 310.012.048          40.000            40.000  
146 NS003 Nội soi họng 50.03.1003 310.032.048          40.000            40.000  
147 NS004 Nội soi mũi 50.03.1002 310.022.048          40.000            40.000